Metodiskais atbalsts

Metodiskā darba prioritātes 2019./2020.mācību gadā

1. Kompetenču pieejas ieviešana vispārējās izglītības mācību procesā - labās prakses piemēri.

2. Skolotāju sadarbība mācību plānošanā un pieredzes apmaiņa starp kolēģiem.

Skolēnu emocionālā mācīšanās